- SOAPING

> 제품소개 > 섬유약품 > SOAPING


  Total : 1
품명 용도 외관이온성 조성 특징 첨부파일
SOPNOL-AC 쇼핑제 담황색 액상 Anion 고급Alkyl Sulfate 혼... -저기포성이며 침투력이 우...